Praktijkinformatie

De praktijk:

Kim van Berkum, Praktijk voor Beeldende Therapie, is een kleine, vrijgevestigde praktijk voor kinderen, jongeren, en volwassenen die te maken hebben met sociaal-emotionele- en psycho-sociale problemen of waarvan de ouder-kindrelatie onder druk staat.

De praktijk biedt, met beeldende therapie en systemisch werk als basis, een ingang om vanuit talenten en eigen kracht naar een situatie te kijken, zodat er weer ruimte kan ontstaan om op een positieve en liefdevolle manier in het leven te staan.

Het beeldend vormgeven is een belangrijk onderdeel van de therapie. Aan de hand van tekeningen, beeldende opdrachten met bijvoorbeeld hout, klei, papier en verf kan je laten zien wat er in je leeft.

Binnen deze ervaringsgerichte therapie kan je onderzoeken waar je goed in bent en wat je lastig vindt. Problemen die je in het dagelijks leven ervaart, zal je ook tegenkomen in het beeldend werken of in het contact met mij als therapeut. Ik help je daarbij met het verwoorden van je gevoelens. Dit geeft een gevoel van veiligheid en bevordert ‘het lekkerder in je vel zitten’.

Beeldende therapie kan wenselijk zijn:
• voor kinderen, jongeren of volwassenen die erg onzeker zijn over zichzelf: een laag zelfbeeld hebben, faalangstig zijn, weinig zelfvertrouwen hebben, weinig weerbaar zijn, zich vaak angstig voelen.
• wanneer er iets ingrijpends gebeurt zoals bijvoorbeeld een echtscheiding, het overlijden van een geliefde, een verhuizing, pesten.
• er sprake is van: leermoeilijkheden, moeite in het contact met leeftijdsgenoten, moeite hebben met veranderingen of lastig gedrag als reactie op vervelende ervaringen.

Ook wanneer er geen specifieke hulpvraag is, maar extra ondersteuning op sociaal emotioneel gebied prettig is, kan beeldende therapie een waardevolle bijdrage zijn.

Naast beeldende therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen bied ik ook creatieve gezinstherapie.

Aanmelden:

Voor het maken van een eerste afspraak kan je telefonisch of via de mail contact met me opnemen.

Als particulier heb je daar geen verwijzing voor nodig.

Voor jongeren tot 18 jaar, die in het kader van de Jeugdwet komen, is er wel een verwijzing van de huisarts nodig, en wordt er samengewerkt met een regiebehandelaar.

Minderjarigen:

Jonger dan 12 jaar

Voor de behandeling van jongeren onder de 12 jaar is toestemming nodig van beide ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) met gezag.

12 tot 16 jaar

Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar geldt een ‘dubbele toestemming’. Dit houdt in dat naast de toestemming van de minderjarige ook de toestemming van diens ouders nodig is.

16 jaar en ouder

Jongeren boven de 16 jaar zijn beslissingsbevoegd in het starten van een behandeling. Overeenstemming met beide ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) met gezag heeft echter wel de voorkeur.

Consulten:

Een consult duurt over het algemeen een uur. In overleg kan daar van afgeweken worden.

De frequentie van de consulten is afhankelijk van wat we samen overeenkomen in de behandelovereenkomst.

De behandeling kan door zowel jou als mij worden stopgezet met opgaaf van reden.

Wanneer aanvullende of andere behandeling geïndiceerd is zal er doorverwezen worden.

Bereikbaarheid:

De praktijk is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ik ben dan telefonisch bereikbaar via 06-24343671.

Als er niet wordt opgenomen kan je een bericht inspreken of een email sturen naar kimvanberkum@upcmail.nl

De praktijk houdt over het algemeen het ritme van de schoolvakanties aan zoals die in deze regio gelden.

Mail:

Wanneer je met mij mailt gebeurt dit niet versleuteld.

Privacygevoelige informatie per mail wordt in een versleuteld document verzonden, of via de post verstuurd.

Afmelden:

Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat je om een andere reden de afspraak niet kan nakomen. Het is dan fijn als dit minimaal 24 uur van te voren wordt doorgegeven.

Bij afwezigheid Kim:

Bij korte afwezigheid wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

In geval van langere afwezigheid (vanwege ziekte, vakantie, overig) zal ik je, indien nodig, contactgegevens verstrekken van een waarnemend therapeut of psycholoog. Deze collega heeft geen inzage in je dossier, tenzij wij dit nadrukkelijk hebben afgesproken en noodzakelijk is.

Crisis:

Als kleine zelfstandige heb ik geen mogelijkheden om direct te handelen in een crisissituatie buiten de consultafspraken. In geval van crisis is de huisarts, huisartsenpost of een eventuele hoofdbehandelaar het eerste aanspreekpunt.

Dossier:

Als je bij mij in behandeling komt voor vaktherapie, dan leg ik een dossier aan. Naast jouw persoonsgegevens worden jouw intake, de behandelovereenkomst en evaluaties erin opgenomen. Zo kan ik de behandeling goed volgen en daardoor beter blijven afstemmen en evalueren n.a.v. jouw vorderingen, veranderingen en ontwikkelingen. Ook worden er in jouw dossier gegevens opgenomen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en eventuele bijzondere persoonlijke gegevens indien deze van belang zijn voor de behandeling. Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Verder dient jouw dossier als naslagwerk, voor jou om in te zien, of wanneer het achteraf (bijvoorbeeld voor eigen supervisiedoeleinden of na een klacht) nodig is de behandeling te kunnen evalueren op deskundigheid. Bij intervisie of supervisie blijft je naam anoniem.

In het privacyreglement kan je meer informatie lezen over welke gegevens in het dossier worden opgenomen, en hoe ik met de privacy daarvan omga.

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik doe dan ook mijn uiterste best om je privacy te waarborgen.

Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Jongeren vanaf 16 jaar hebben alleenrecht van inzage in rapportages en moeten toestemming geven alvorens ouders/verzorgers deze te zien krijgen.

Kinderen jonger dan 16 jaar worden geïnformeerd over de inhoud van het dossier op een manier die bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind past.

Meldplicht:

Als therapeut heb ik de wettelijke plicht vermoedens rondom fysieke en/of emotionele bedreiging bij een jongere te bespreken met zowel cliënt als ouders en hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Toestemming verwerking persoonsgegevens:

Om de behandeling te kunnen starten is het noodzakelijk dat je kennis neemt van deze praktijkvoorwaarden en het privacy-reglement van de praktijk.

Je kan je toestemming geven door het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Tarieven en vergoedingen:

Beeldende therapie valt onder complementaire zorg.

De huidige tarieven vind je hier.

Consulten kunnen vaak (gedeeltelijk) vergoed worden door de aanvullende zorgverzekering. Als cliënt ben je zelf verantwoordelijk voor het informeren over de hoogte van de vergoeding en het indienen van de facturen bij je zorgverzekeraar.

Voor een overzicht van de actuele vergoedingen door de zorgverzekeraar, klik hier.

Vind de behandeling plaats binnen het kader van de jeugdwet, in samenwerking met een andere instelling, of in opdracht van de werkgever dan kunnen de tarieven afwijken.

Check altijd even zelf of de afspraken voor alle partijen duidelijk zijn zodat je niet zelf onverhoopt met kosten achterblijft die je niet had voorzien.

De praktijk heeft het recht de tarieven bij te stellen.

Facturen:

Wanneer je zonder doorverwijzing bij mij in behandeling bent ontvang je maandelijks een factuur via de email.

Deze facturen dien je zelf aan mij te betalen en kan je declareren bij je zorgverzekeraar.

De betalingstermijn van de facturen bedraagt 30 dagen.

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, werkgever of gemeente gevraagd worden, zodat je deze factuur kan declareren.

In het privacy reglement staat beschreven om welke informatie het gaat.

Vindt de behandeling plaats in het kader van de Jeugdwet of in opdracht van je werkgever dan ontvang je zelf geen factuur.

Samenwerking met partners:

Als therapeut ben ik lid van de beroepsverenigingen NVBT, FVB, NFG, SKJ, en koepelorganisatie RBCZ.

Tevens ben ik geregistreerd therapeut in het register Vaktherapie en lid van de coöperatie Vakwerk Regio Nijmegen. Dit samenwerkingsverband heeft onder andere tot doel wachtlijsten waar mogelijk te voorkomen en kwaliteit en continuïteit te kunnen garanderen.

Ik handel volgens de beroepscode Vaktherapie.

Er zijn samenwerkingsafspraken met o.a. GZ psycholoog/psychotherapeut Mozaïek; Psychotherapiepraktijk Bronnenberg; Kruip, praktijk voor kinder-, en jeugdpsychotherapie; en Stichting Prokino.

Ook met scholen wordt zoveel mogelijk samengewerkt en er is, indien nodig, contact met het sociaal wijkteam Nijmegen Noord.

Klachtenregeling:

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, of onverhoopt een klacht hebben, dan hoor ik dat graag. Ik hoop dat je je zo veilig voelt, dat je je onvrede of klacht met mij bespreekt. Mochten we er niet uitkomen, of mocht je dit toch niet met mij willen bespreken om welke reden dan ook, dan mag je kosteloos gebruik maken van het onafhankelijke klacht- en tuchtrecht reglement van de NFG. Zij worden ondersteund door Quasir. Voor adresgegevens kan je contact opnemen met het NFG-secretariaat, of mailen naar info@de-nfg.nl